Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2014-02-17

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm. 

Burmistrz Strzelec Opolskich
podaje do publicznej wiadomości,


że w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie budynków usługowych (pawilonów handlowych) Intermarche typ 2000, Bricomarche typ 2000 i stacji paliw płynnych z LPG wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr: 2061/1, 2061/2, 2062, 2063/2, 2063/3 i 2063/4,

zaliczonego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego postanowieniem Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.15.2013.AK5 z dnia 31.07.2013r. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu.

Informacje na temat prowadzonego postępowania w zakresie określonym ustawą (do wglądu m.in. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz aneks do raportu) można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. nr 21 (w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530) w terminie 21 dni roboczych, we wskazanym w niniejszym obwieszczeniu okresie. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać pisemnie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1) w terminie wskazanym w obwieszczeniu.

Obwieszczenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz w Informatorze Strzeleckim (bezpłatnym dwutygodniku samorządowym).
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości 
w dniach od 17 lutego do 17 marca 2014r.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
2017-06-27 14:13
konto intracom
121.36KB
Liczba odwiedzin: 232363