Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2014-01-30

Ważne do:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

Burmistrz Strzelec Opolskich
podaje do publicznej wiadomości,

że w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Rozmierka na działkach o nr nr 737 i 758,

zaliczonego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego postanowieniem Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.7.2013.AK5 z dnia 17.05.2013r. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu.

Informacje na temat prowadzonego postępowania w zakresie określonym ustawą można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. nr 21 (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek 730 - 1530) w terminie 21 dni roboczych, we wskazanym w niniejszym obwieszczeniu okresie.

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać pisemnie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1) w terminie wskazanym w niniejszym obwieszczeniu.
 
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz w Informatorze Strzeleckim (bezpłatnym dwutygodniku samorządowym).

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
w dniach od 30 stycznia do 27 lutego 2014r.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
2017-06-27 14:18
konto intracom
384.9KB
Liczba odwiedzin: 232371