Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Data publikacji: 2013-12-24

Ważne do:

OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)
 
zawiadamiam, 
 
że na wniosek z dnia 26.02.2013r. Pana Roberta Korzeńca zam. w Rozmierzy przy ul. Powstańców Śląskich 19, została wydana decyzja nr GK.6220.9.2013.AK5 z dnia 23.12.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie budynku obory bezściółkowej o obsadzie do 55 DJP wraz z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę, silosem na pasze, zbiornikiem na ścieki bytowe, przyłączami do budynku obory oraz utwardzeniem powierzchni komunikacji wewnętrznej na działkach o nr nr 344/1, 344/2 i 344/3 w Rozmierzy przy ul. Powstańców Śląskich 19.

Ponadto informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w zakresie określonym ustawą można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
na okres od 24 grudnia 2013r. do 7 stycznia 2014r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
2017-06-27 14:37
konto intracom
353.88KB
Liczba odwiedzin: 232383