Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Ogłoszenie

Data publikacji: 2016-11-09

Ważne do:

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.) w związku z art. 17 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zm.)

Burmistrz Strzelec Opolskich
podaje do publicznej wiadomości


informację o programie pn.: „Program ochrony środowiska dla Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Ponadto Burmistrz Strzelec Opolskich informuje o możliwości zapoznania się z ww. programem oraz o możliwości składania uwag i wniosków.

Dokumentacja sprawy zostanie wyłożona do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1(pokój nr 21), w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek ÷ piątek od 7.30 do 15.30.

Uwagi i wnioski należy wnosić do Burmistrza Strzelec Opolskich, jako właściwego organu do ich rozpatrzenia, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w formie pisemnej (pocztą na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie), ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres email: gk@strzelceopolskie.pl).

Uwagi i wnioski złożone po upływie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Ogłoszenie Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
2017-06-27 09:12
konto intracom
441.78KB
Liczba odwiedzin: 153678