Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 466 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-06-14

Obwieszczenie o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu uzupełnionych akt w sprawie prowadzonej w związku z odwołaniem od decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących zabudowań magazynu i elewatora na sortownię odpadów selektywnie zebranych na działce nr 954 w Rozmierce przy ul. Strzeleckiej 51.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-06-03

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 46 na działce nr 273/1 – etap II.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-05-23

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej stolarki PVC i ALU wraz z budową wiat magazynowych, budynkiem pomocniczym oraz przebudową istniejącego budynku gospodarczego w Strzelcach Opolskich przy ul. Powstańców Śląskich 15, na terenie działek o nr nr: 402/1, 402/3, 402/6, 402/7, 403/4, 403/5, 5144/3, zaliczonego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego postanowieniem Burmistrza Strzelec Opolskich, nr GK.6220.23.2012.AK5 z dnia 23.11.2012r. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-05-23

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i towarzyszącą infrastrukturą w tym budową trzech przepompowni ścieków w miejscowości Kadłub Wieś oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym w tej sprawie.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-05-07

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia polegającego na wykonaniu ujecia wód podziemnych wraz z urządzeniami umożliwiającymi pobór wód podziemnych na nowodwierconym otworze studni nr 3 w Błotnicy Strzeleckiej na działce nr 259/1.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-04-25

Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na budowie budynku obory ściółkowej o obsadzie do 60 DJP wraz z płytą gnojową, podziemnym zbiornikiem na gnojówkę, silosem na paszę, dwoma silosami przejazdowymi na kiszonki i zbiornikiem na ścieki bytowe na działce nr 567 w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Polnej.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-04-09

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zamku w Strzelcach Opolskich.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-03-26

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej stolarki PVC i ALU wraz z budową wiat magazynowych, budynkiem pomocniczym oraz przebudową istniejącego budynku gospodarczego w Strzelcach Opolskich przy ul. Powstańców Śląskich 15, na terenie działek o nr nr: 402/1, 402/3, 402/6, 402/7, 403/4, 403/5, 5144/3, zaliczonego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego postanowieniem Burmistrza Strzelec Opolskich, nr GK.6220.23.2012.AK5 z dnia 23.11.2012r. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-03-19

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbiórkę wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP nr 132 Bytom -Wrocław w km 66+606 linii kolejowej oraz w km 16+086 drogi wojewódzkiej Nr 426 wraz z budową nowego wiaduktu drogowego nad ww. linią kolejową w km 66+531 linii kolejowej oraz w km 16+095,69 ww. drogi wojewódzkiej i budowę tej drogi w nowym śladzie na odcinku od km 15+831,78-16+279,11 w m. Strzelce Opolskie.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2013-03-15

Obwieszczenie o zakończonym postepowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zamku w Strzelcach Opolskich.

Liczba odwiedzin: 232370