Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej

Data publikacji: 2018-12-07

Ważne do:

BURMISTRZ  STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony
 
na sprzedaż działek gminnych położonych w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
Lp. 

Nr działki

z mapy 

powierzchni 

Nr jednostki

rejestrowej

uzytek

Cena wywoławcza netto

Stawka VAT

Wadium 
1

985/19

z mapy 3

0,0908ha 

G.701

RIVa, B

50.000 zł. 23% 5.000zł.
2

985/20

z mapy 3

0,0893ha 

G.701

RIVa

49.000 zł. 23% 4.900zl. 
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą    Nr Kw  OP1S/00053979/7. Wymienione działki wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań, a ich sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie zagospodarowania.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle, przyjętym uchwałą Nr XXXI/257/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2009r. działki położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN 23,  a przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .
Wyznaczone do sprzedaży działki są nieogrodzone, posiadają kształt regularny oraz dostęp  do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i drogi publicznej ul. Fabrycznej.
Z dniem 4.10.2018r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 
Przetarg odbędzie się dnia 15 stycznia 2019r. godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (I piętro, sala Rady Miejskiej).
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002  w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 1400 w dniu 9.01.2019r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto. Na dokumencie wpłaty wadium należy wpisać numer działki, której wpłata dotyczy.
Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty,  powiększonej o należny podatek VAT w stawce 23%, najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Działki zostaną udostępnione do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie tel. 774619907/08.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.
 
 
 
 
 
Liczba odwiedzin: 58646