Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej - lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 6 w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2019-05-10

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 3 o pow. 31,65 m² stanowiący własność gminy Strzelce Opolskie, położony na poddaszu budynku przy ul. Wojska Polskiego 6
w Strzelcach Opolskich wraz z przynależną piwnicą nr 6/3 o pow.1,67m2 oraz udziałem wynoszącym 125/1000 części działki nr 1819/10 z mapy 8 o pow. 0,0326 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą
nr Kw OP1S/00040512/2.  Lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki (WC) posiada ogrzewanie piecowe, a jego sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie technicznym.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań, posiada dostęp do sieć energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej oraz drogi publicznej ul. Wojska Polskiego 6.

Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 1819/10 stanowi teren zabudowany (B).

W planie zagospodarowania przestrzennego teren, na którym położony jest budynek przy ul. Wojska Polskiego 6 w Strzelcach Opolskich oznaczony jest symbolem MU14, a przeznaczony pod zabudowę  mieszkaniową wielorodzinną wraz z usługami.

Sprzedawany lokal mieszkalny zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług zwolniony jest od podatku VAT.

Na nieruchomości powołana jest wspólnota mieszkaniowa, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali.

Z dniem 29 marca 2019r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 80.000 zł. w tym cena udziału w gruncie 4.643zł.

Przetarg odbędzie się dnia 14.06.2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca  1 (I piętro, sala Rady Miejskiej ).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 8.000 zł. do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich  Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 1400 w dniu 10.06.2019r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.

Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.

Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie 774619907/08.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2,
tel. 0774619907/08,  e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl

Liczba odwiedzin: 62487