Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Kolejowej

Data publikacji: 2019-04-12

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kolejowej oznaczonej działkami nr 266/15 i nr 259/2 z mapy 2 o łącznej pow. 0,0658ha.
Dla działki nr 266/15 Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr Kw OP1S/00053181/6, a dla działki nr 259/2 księgę wieczystą nr Kw OP1S/00058046/3. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 266/15 posiada oznaczenie użytku Ba, a działka nr 259/2 posiada oznaczenie użytku RV.
Nieruchomość wyznaczona do sprzedaży wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań oraz posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej, gazowej i drogi publicznej ul. Kolejowej.
W obowiązującym „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Op. - w rejonie ul. Szpitalnej”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Op. Nr XXXV/318/05 z dnia 1.06.2005r. wyznaczone do sprzedaży działki znajdują się na terenie oznaczonym na rysunku plany symbolem RZ, tereny użytków zielonych przez (nieurządzone tereny zieleni, stanowiące cześć ekosystemu wodno-łąkowego, z ciągami i kępami zadrzewień i zakrzewień, a także strefę wolną od zabudowy, stanowiącą zabezpieczenie przed negatywnym wpływem linii kolejowej na środowisko). Do zbycia przedmiotowej nieruchomości nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Z dniem 12 marca 2019r. upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10.000 zł.

Przetarg odbędzie się 20.05.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (sala Rady Miejskiej).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.000 zł do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 15.05.2019r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.
Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie 774619907/08.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.

Liczba odwiedzin: 76063