Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1-go Maja

Data publikacji: 2019-02-22

Ważne do:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH
o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gminna położona w Strzelcach Opolskich przy ul. 1-go Maja oznaczona działką nr 284/2 z mapy 2 o pow. 0,5157ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00007173/0. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 284/2 posiada oznaczenie użytku RIVa i RV. Nieruchomość wyznaczona do sprzedaży posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej i drogi publicznej ul. 1-go Maja. Ponadto przylega do terenu komunikacji kolejowej oznaczonego symbolem KK.

W obowiązującym „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Op. - w rejonie ul. Szpitalnej”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Op.Nr XXXV/318/05 z dnia 1.06.2005r. działka nr 284/2 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku plany symbolem RZ, tereny użytków zielonych (nieurządzone tereny zieleni, stanowiące cześć ekosystemu wodno-łąkowego, z zadrzewieniami i zakrzewieniami, łąki i pastwiska).
Z uwagi na powierzchnie działki nr 284/2 oraz jej przeznaczenie (nieruchomość rolna) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016. poz. 2052 – z póź. zm.)
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25.000 zł.

Przetarg odbędzie się 28.03.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (sala Rady Miejskiej).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.500 zł do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 22.03.2019r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.
Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie osoba spełniająca warunki opisane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, w szczególności:
- rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej cześć ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków;
- powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy;
- nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić gospodarstwo osobiście;
- w wyżej wymienionym okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom;
- za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie spełnia w/w warunków, nie może nabyć nieruchomości rolnej. W takim wypadku zastrzega się unieważnienie przetargu.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 oraz publikowana jest na stronach internetowych www.strzelceopolskie.pl, www.gzmk.strzelceopolskie.pl. i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.

 

Liczba odwiedzin: 76147