Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działek gminnych położonych w Strzelcach Op. przy ul. Kolejowej

Data publikacji: 2020-08-05

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż działek gminnych położonych w Strzelcach Opolskich przy ul. Kolejowej, oznaczonych nr 260/2 i nr 266/9 z mapy 2 o ogólnej pow. 0,0890ha. Dla działki nr 260/2 Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr Kw OP1S/00015200/8, a dla działki nr 266/9 nr Kw OP1S/00053007/3. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 260/2 posiada oznaczenie użytku PsIV, a działka nr 266/9 posiada użytek Ba
Działki wyznaczone do sprzedaży posiadają dostęp do sieci energetycznej, wodnej, gazowej. Natomiast nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, a ich sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie zagospodarowania.
Zgodnie z obowiązującym od dnia 5 września 2005r. „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie – w rejonie ulicy Szpitalnej”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Op. Nr XXXV/318/05 z dnia 1.06.2005r. wyznaczone do sprzedaży działki znajdują się na terenie oznaczonym na rysunku plany symbolem RZ- tereny użytków zielonych, przez co rozumie się nieurządzone tereny zieleni, stanowiące cześć ekosystemu wodno-łąkowego, z ciągami i kępami zadrzewień i zakrzewień, a także strefę wolną od zabudowy, stanowiącą zabezpieczenie przed negatywnym wpływem linii kolejowej na środowisko. Do zbycia przedmiotowych działek nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Sprzedaż działek zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Z uwagi na fakt, że działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, to korzystanie z nich w sposób racjonalny i samodzielny jest niemożliwe. Dlatego przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości stanowiących działki nr 263/2, nr 266/10, nr 261, nr 266/15 i nr 259/2.
Z dniem 28.07.2020r. upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15.000zł.

Przetarg odbędzie się 10 września 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (sala Rady Miejskiej).

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które:
1. wpłacą wadium w wysokości 1.500 zł do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 3.09.2020r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.
2. zgłoszą swoje uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie odpisu księgi wieczystej, w celu potwierdzenia tytułu własności do jednej z działek nr nr 263/2, nr 266/10, nr 261, nr 266/15 i nr 259/2 oraz kopii dowodu wpłaty wadium w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Kolejowej” w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. przy ul. Zamkowej 2 (I piętro, sekretariat), najpóźniej     do godz. 15:00 w dniu 3.09.2020r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 oraz GZMK w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 w dniu 9.09.2020r.

Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działek. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Działki zostaną udostępnione do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie 774619907/08.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.

Liczba odwiedzin: 92170