Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż garażu położonego w Strzelcach Op. przy ul. Opolskiej 15

Data publikacji: 2018-12-07

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I ustny przetarg ograniczony
 
na sprzedaż garażu nr 2 o pow. 29,30m2 stanowiącego własność gminny, położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 15, wraz z udziałem wynoszącym 690/10.000 części działki nr 243/2  z mapy 2 o pow. 0,2193ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00045107/5. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań, a jej sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie technicznym obiektu. Według zapisu ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 243/2 posiada oznaczenie użytku B.
Nieruchomość posiada dostęp do sieć energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej oraz drogi publicznej ul. Opolskiej.
Zgodnie obowiązującą od 7 sierpnia 2003r. „Zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dotyczącą terenu w rejonie ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich”, przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Op. Nr X/139/03 z dnia  28 maja 2003r. teren, na którym znajduje się garaż oznaczony jest symbolem 1MU, a przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z zielenią.
Dostęp do drogi publicznej dla garażu nr 2 został zapewniony poprzez ustanowienie na działce  Nr 241/4 z mapy 2 o pow. 1,2278 ha, objętej Kw Nr OP1S/00053131/1, nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności drogi koniecznej biegnącej pasem szerokości 5m od ul. Opolskiej wzdłuż granicy pomiędzy działkami Nr Nr 243/1 i 241/4.
Sprzedawana nieruchomość zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, zwolniona jest od podatku VAT.
Zgodnie z §7 pkt. 3 uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Op. Nr XXXVII/321/09  z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony, nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Opolskie nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy, z późniejszymi zmianami garaże położone na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym mogą być sprzedawane wyłącznie na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w tym  budynku. Zatem przetarg został ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Opolskiej 15 w Strzelcach Op.
Z dniem 26.11.2018r. upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się 17 stycznia 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (sala Rady Miejskiej).
 
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. wpłata wadium w wysokości 1.700 zł do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 1400 w dniu 11.01.2019r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.
2. zgłoszenie swojego uczestnictwa w przetargu poprzez przedłożenie aktualnego wydruku księgi wieczystej lokalowej, w celu potwierdzenia tytułu własności do lokalu mieszkalnego przy ul. Opolskiej 15 w Strzelcach Op. oraz kopii dowodu wpłaty wadium w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż garażu nr 2 położonego przy ul. Opolskiej 15 w Strzelcach Op.”   w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. przy ul. Zamkowej 2 (I piętro, sekretariat), najpóźniej do godz. 1500  w dniu 11.01.2019r.
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 oraz GZMK w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 w dniu 16.01.2019r.

Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty,  najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie 774619907/08.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego  Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.
 
 
Liczba odwiedzin: 58662