Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Szymiszowie przy ul. Ligonia

Data publikacji: 2018-09-07

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I ustny przetarg ograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Szymiszowie przy ul. Ligonia obejmującej działkę  nr 908/2 z mapy 2 o pow. 0,0201ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00052849/0. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 908/2 posiada oznaczenie użytku Bp.
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów-Osiedle, teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem MU-3, a przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.
Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i drogi publicznej ul. Ligonia, a jej sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie zagospodarowania.
Kształt i parametry działki uniemożliwiają usytuowanie na niej zabudowy kubaturowej, dlatego nie może być ona samodzielnie zagospodarowana. Zatem przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości stanowiących działki nr 908/1 i nr 907, dla których działka nr 908/2 może stanowić poprawę warunków zagospodarowania.
Z dniem 17.08.2018r. upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.000 zł. (+23% VAT)
 
Przetarg odbędzie się 9 października 2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (sala Rady Miejskiej).
 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które:
1. wpłacą wadium w wysokości 800 zł do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 3.10.2018r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.
2. zgłoszą swoje uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie odpisu księgi wieczystej, w celu potwierdzenia tytułu własności do jednej z działek nr 908/1 lub nr 907 oraz kopii dowodu wpłaty wadium w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Szymiszowie przy ul. Ligonia oznaczonej działką nr 908/2” w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. przy ul. Zamkowej 2 (I piętro, sekretariat), najpóźniej do godz. 15:00  w dniu 3.10.2018r.
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 oraz GZMK w Strzelcach Op.               ul. Zamkowa 2 w dniu 8.10.2018r.
 
Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, powiększonej  o należny podatek VAT, najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego  w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie 774619907/08.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego  Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08,   e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.
Liczba odwiedzin: 76506