Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w Szymiszowie przy yl Fabrycznej

Data publikacji: 2020-06-30

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działek gminnych położonych w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

 

Lp.

Nr działki

z mapy 

powierzchnia

Nr jednostki

rejestrowej

użytek

Cena wywoławcza

netto

Stawka VAT Wadium
1

985/19

z mapy 3

0,0908 ha

G 701

RIVa

54.000,00 zł 23% 5.400,00 zł
2

985/20

z mapy 3

0,0893 ha

G 701

RIVa

53.000,00 zł 23% 5.300,00 zł

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą      Nr Kw OP1S/00053979/7. Wymienione działki wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań, a ich sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie zagospodarowania. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle, przyjętym uchwałą Nr XXXI/257/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2009r. działki położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN 23, a przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Wyznaczone do sprzedaży działki są nieogrodzone, posiadają kształt regularny oraz dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i drogi publicznej ul. Fabrycznej. 
Z dniem 6.03.2020r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się 10.06.2020r. 

Przetarg odbędzie się dnia 2 września 2020r. godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (I piętro, sala Rady Miejskiej).


Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 27.08.2020r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto. Na dokumencie wpłaty wadium należy wpisać numer działki, której wpłata dotyczy.
Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, powiększonej o należny podatek VAT w stawce 23%, najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu. 
Działki zostaną udostępnione do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie tel. 774619907/08. 
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 77 4619907, 77 4619908, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.

Liczba odwiedzin: 81576