Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej położonej w Dziewkowicach przy Placu Klasztornym 3-4

Data publikacji: 2018-08-31

Ważne do:


BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Dziewkowicach przy Placu Klasztornym 3-4, składającej się z działki nr 575 z mapy 4 o pow. 0,0414ha, zabudowanej zabytkowym budynkiem mieszkalno-gospodarczym o pow. ogólnej 460,70m², wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 1775/66  z 7.10.1966r. oraz działki nr 579/14 z mapy 4 o pow. 0,0585ha,          na której położone są dwa budynki gospodarcze przeznaczone  do rozbiórki i studnia kopana o średnicy  2,5 m i głębokości 30m.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań, a Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi dla niej księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00044646/8. Posiada ona dostęp do sieci wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz drogi publicznej Placu Klasztornego. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w istniejącym stanie zagospodarowania.
Na działce nr 579/14 znajdują się dwa słupy energetyczne oraz przebiega przez nią napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV, które nie stanowią części składowej nieruchomości zgodnie z art. 49 Kc.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich nieruchomość przeznaczona do sprzedaży posiada oznaczenie użytku B.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice, teren na którym położone są działki nr 575 i nr 579/14 oznaczony jest na rysunku planu symbolem MU 10, a  przeznaczony pod  zabudowę mieszkalno-usługową.
Sprzedawana nieruchomość zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 10a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, zwolniona jest od podatku VAT.
Z dniem 24.03.2018r. upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 25.05.2018r.
             
  
 
 
 

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 100.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się 2 października 2018r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiegow Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (I piętro, sala Rady Miejskiej ).
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10.000 zł. na konto Urzędu Miejskiego   w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział  w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 1400 w dniu 26.09.2018r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.
Zgodnie z art. 68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami cena sprzedaży nieruchomości zostanie obniżona o 50%, w odniesieniu do uzyskanej w przetargu ceny działki nr 575 zabudowanej obiektem zabytkowym, która stanowi 62,5% wylicytowanej kwoty.
Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej należności, najpóźniej przed umową sprzedaży, sporządzoną w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego  w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie 774619907 lub 774619908.
 
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2, tel. 774619907 lub 774619908,               e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.
 
Liczba odwiedzin: 76504