Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Rokowania na sprzedaż działki nr 1041 polożonej w Kadłubie

Data publikacji: 2020-05-21

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W ROKOWANIACH

Przedmiotem rokowań są warunki nabycia nieruchomości gminnej położonej w Kadłubie oznaczonej działką nr 1041 z mapy 6 o pow. 0,2394ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr Kw OP1S/00057115/1. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przedmiotowa działka posiada oznaczenie użytku ŁIV, ŁV i W-ŁIV. Nieruchomość wyznaczona do sprzedaży wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 lipca 2003r. „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Kadłub”, działka nr 1041 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZŁ- zieleń łęgowa.
Do zbycia przedmiotowej nieruchomości nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Z dniem 27.09.2019r. upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się: I - 14.11.2019r., II - 3.03.2020r. i III - 5.05.2020r.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 8.000 zł.

Rokowania odbędą się w obecności uczestników w dniu 23.06.2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. Plac Myśliwca 1, I piętro, sala Rady Miejskiej.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które do godz. 15:00 w dniu 18.06.2020r.:
1. wpłacą zaliczkę w wysokości 800 zł. na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Op.
2. złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Kadłubie” w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. przy ul. Zamkowej 2, (I piętro, sekretariat),
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot wraz z oświadczeniem, że prowadzą działalność gospodarczą i są zarejestrowani w centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej bądź w Krajowym Rejestrze Sądowym,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie zgłaszającego, że zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. oferowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty.
3. dołączą kopię dowodu wpłaty zaliczki do zgłoszenia.

Zaliczka przepada na rzecz gminy w razie uchylenia się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży.
Zaliczka wpłacona przez pozostałych uczestników rokowań podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty zakończenia rokowań.
Rokowania zostaną przeprowadzone chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu.
Burmistrz Strzelec Opolskich zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 lub telefonicznie 774619907/08.

Szczegółowych informacji o nieruchomości i warunkach rokowań można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2 tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl.

Liczba odwiedzin: 81904