Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Wykazy nieruchomości gminnych

Data publikacji: 2019-03-08

Ważne do:

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH


zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Op. i Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich zostały zamieszczone:
1. zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6.03.2019r.
1) nr 47/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia w trybie bezprzetargowym w II kwartale 2019r. stanowiących kontynuację dotychczasowych umów;
2) nr 41/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, obejmujący działki nr 1067/12 o pow. 0,0024ha i nr 931 o pow. 0,1320ha obręb Strzelce Opolskie;
3) nr 42/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, obejmującej działkę nr 3163/9 o pow. 0,0233ha obręb Strzelce Opolskie;
4) nr 43/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, obejmujący działkę nr 235/5 o pow. 0,3911ha obręb Błotnica Strzelecka’
2. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiący nieruchomości zamienne w ramach przyznania odszkodowania dla osób fizycznych za działki przejęte z mocy prawa przez Gminę Strzelce Op. stanowiący załącznik do zarządzenia Burmistrza Strzelec Op. nr 37/2019 z dnia 27.02.2019r.
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

 

Liczba odwiedzin: 76153