Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na zbycie nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Kolejowej

Data publikacji: 2019-07-31

Ważne do:

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH


Ogłoszony na dzień 23.07.2019r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kolejowej, oznaczonej działkami nr 266/15 i nr 259/2
z mapy 2 o łącznej pow. 0,0658ha, został rozstrzygnięty.
Dla działki nr 266/15 Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą
Nr Kw OP1S/00053181/6, a dla działki nr 259/2 księgę wieczysta nr Kw OP1S/00058046/3.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 266/15 posiada oznaczenie użytku Ba, a działka nr 259/2 posiada oznaczenie użytku RV.
Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 10.000 zł.
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu wadium w wymaganej wysokości wpłaciły 2 osoby, które zostały dopuszczone do udziału w nim.
Za nabywcę przedmiotowej nieruchomości uznano Wistolm A. P. Więckowski Spółka Cywilna z siedzibą w Strzelcach Op. przy ul. Jana Matejki 22, za cenę 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Liczba odwiedzin: 87787