Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Leśnej

Data publikacji: 2018-09-27

Ważne do:


Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA  STRZELEC  OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 19.09.2018r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Leśnej, obejmującej działkę nr 382/9 z mapy 3 o pow. 0,0976 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw  OP1S/00046330/4, został rozstrzygnięty.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 382/9 posiada oznaczenie użytku RVI.
Na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Op.                    nr XV/107/2015 z dnia 25 listopada 2015r., nieruchomość objęta przetargiem znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN16, a przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 50.000 zł netto +23% VAT.
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu wadium w wymaganej wysokości wpłaciły  2 osoby, które zostały dopuszczone do udziału w nim.
Za nabywcę nieruchomości uznani zostali Państwo Klaudia i Joachim Moj, za cenę 54.000zł netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.
 
Liczba odwiedzin: 76226