Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w Strzelcach Op. pomiędzy ulicami Nowowiejską i Pogodną

Data publikacji: 2019-05-31

Ważne do:

 

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działek gminnych położonych w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami Nowowiejską i Pogodną, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

Lp

Nr działki

z mapy

pow. 

Nr jedn. rejestr

użytek

Cena 

wywoławcza 

Wadium 
1

5136/1   

z mapy 1     

0,1237ha

G.3117

RV

120.000zł

+23% Vat

12.000zł.
2

5136/2        

z mapy 1     

0,1239ha

G.3117

RV

120.000zł

+23% Vat

12.000zł.
3

5136/3        

z mapy 1     

0,1238ha

 

G.3117

RV

120.000zł.
+23% Vat
12.000zł
4

5136/4        

z mapy 1     

0,1238ha 

G.317

RIVb i RV

120.000zł.

+23% Vat

12.000zł.

  

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00015200/8. Wymienione działki wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań, a ich sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie zagospodarowania. 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie - w rejonie Nowej Wsi wyznaczone do sprzedaży działki położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN 22, a przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Przedmiotowe działki są nieogrodzone, posiadają kształt regularny oraz dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej jak również zapewniony mają dostęp do nieurządzonej drogi publicznej stanowiącej działki nr 69/7 i nr 68/2.
Z dniem 17.05.2019r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Przetarg odbędzie się dnia 1 lipca 2019r. godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (I piętro, sala Rady Miejskiej).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich, najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 26.06.2019r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto. Na dokumencie wpłaty wadium należy wpisać numer działki, której wpłata dotyczy.
Ustalony w przetargu nabywca ma obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty, powiększonej o należny podatek VAT w stawce 23%, najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Działki zostaną udostępnione do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, osobiście lub telefonicznie tel. 774619907/08.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 774619907/08, e-mail: info@gzmk.strzelceopolskie.pl. 

 

Liczba odwiedzin: 88049