Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004 - Biuletyn Informacji Publicznej


Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004

Zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym".

Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych,
  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Inne informacje które muszą być zawarte w oświadczeniu majątkowym, a także terminy składania oświadczeń, odpowiedzialność karna czy zasady prowadzenia działalności gospodarczej uregulowane są w art. 24e - 24m.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Krzysztof Fabianowski - Burmistrz Krzysztof Fabianowski - Burmistrz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
2017-07-10 14:24
Kozołup Marek
1.06MB
Ginter Kostrzewa - Zastępca Burmistrza Ginter Kostrzewa - Zastępca Burmistrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
2017-07-10 14:23
Kozołup Marek
1.08MB
Jerzy Garus - Zastępca Burmistrza Jerzy Garus - Zastępca Burmistrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
2017-07-10 14:22
Kozołup Marek
1.06MB
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Urszula Killman - Skarbnik Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
2017-07-10 14:21
Kozołup Marek
1.08MB
Ewa Sosnowska - Kierownik USC Ewa Sosnowska - Kierownik USC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
2017-07-10 14:20
Kozołup Marek
1.04MB
Maria Turewicz-Omielańczuk - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Maria Turewicz-Omielańczuk - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
2017-07-10 14:19
Kozołup Marek
1.04MB
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
2017-07-10 14:18
Kozołup Marek
1.12MB
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
2017-07-10 14:17
Kozołup Marek
0.93MB
Krzysztow Kafka - Kierownik Biura Architekt Miejski Krzysztow Kafka - Kierownik Biura Architekt Miejski
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
2017-07-10 14:17
Kozołup Marek
1.04MB

Redakcja strony - Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004 rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-07-10 14:13:48
  • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-07-10 14:16:08
  • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-07-10 14:16:05
  • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-07-10 14:16:05
Liczba odwiedzin: 1474