BIP
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności - Biuletyn Informacji Publicznej


Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności

Zmiany w przepisach meldunkowych

Data publikacji: 2015-03-01

Ważne do:

Od 1 marca 2015 r. uległy zmianie przepisy dot. realizacji obowiązku meldunkowego. Dotyczą one w szczególności następujących kwestii:

  • W celu zameldowania na pobyt stały nie ma konieczności wymeldowywania się z poprzedniego miejsca stałego zameldowania Można tego dokonać w urzędzie nowego miejsca pobytu poprzez wypełnienie stosownego formularza;
  • Osoba, która wyjeżdża poza granicę RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązana zgłosić swój wyjazd ;
  • Wydłużono termin na zgłoszenie obowiązku meldunkowego. Dotychczasowe 4 dni wydłużono do 30 dni;
  • Zniesiono obowiązek meldunkowy obywateli polskich oraz obywateli krajów należących do Unii Europejskiej na okres nie przekraczający 3 miesięcy;
  • Wprowadzono możliwość dokonania obowiązku meldunkowego za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej podlega opłacie skarbowej w wys. 17 zł.
  • Zniesiono sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.
  • Zwiększona została kara za uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego. Obecnie wynosi ona do 5.000 zł.
  • Sprawy paszportowe załatwiane są nadal w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, Oddział Paszportowy przy ul. Ozimskiej 19 (tel. 77 4411535, 77 4543464)
Liczba odwiedzin: 5779