BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

OBWIESZCZENIE

Data publikacji: 2017-06-23

Ważne do:

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
ZAWIADAMIA SIĘ  
o wydaniu:
 • na rzecz T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, 
 • decyzji Nr 6/2017, znak sprawy A.6733.2.2017 z dnia 13.06.2017 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „55541_Rozmierka” polegającej na:
  1. budowie telekomunikacyjnej wieży kratowej o wysokości całkowitej 55,50 m nad poziomem terenu,
  2. montażu 6 anten sektorowych na wysokości 51,00 m nad poziomem terenu:
   • ATR4518R6 działającej na częstotliwościach 800/2600 MHz, skierowanej na azymut 100º, 
   • ATR4518R6 działającej na częstotliwościach 800/2600 MHz, skierowanej na azymut 220º, 
   • ATR4518R6 działającej na częstotliwościach 800/2600 MHz, skierowanej na azymut 340º,
   • ATR4518R6 działającej na częstotliwościach 900/1800/2100 MHz, skierowanej na azymut 100º,
   • ATR4518R6 działającej na częstotliwościach 900/1800/2100 MHz, skierowanej na azymut 220º,
   • ATR4518R6 działającej na częstotliwościach 900/1800/2100 MHz, skierowanej na azymut 340º,
  3. montażu 1 anteny radioliniowej na wysokości 48,5 m nad poziomem terenu, działającej w paśmie 23 GHz, skierowanej na azymut 283º,
  4. montażu ramy z urządzeniami teletechnicznymi do obsługi pracy anten,
przewidzianej do realizacji w Rozmierce przy drodze powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów (działka ozn. nr ewid. gruntu 724), na części działki ozn. nr ewid. gruntu 745.
 
Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 25), w godzinach pracy urzędu.
Obwieszczenie wywiesza się w dniu 23 czerwca 2017 r.
 
BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
Liczba odwiedzin: 86153