BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagopspdarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinowice

Data publikacji: 2012-10-12

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 5.10.2012r.

Nr A.6721.7.165.2012

OBWIESZCZENIE Burmistrza Strzelec Opolskich

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamiam o przyjęciu

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinowice” uchwalonego uchwałą Nr XXVI/175/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2012r. oraz informuję, że z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 w/w ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25.

Jednocześnie informuję, że w/w uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
2017-07-14 09:39 Kozołup Marek 23.71KB
Liczba odwiedzin: 91757