BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego

Data publikacji: 2016-05-02

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-05-06
Termin odwołania: 2016-06-06

Strzelce Opolskie, dnia 26.04.2016 r.

Nr A.6721.25.201.2016

OBWIESZCZENIE Burmistrza Strzelec Opolskich

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

zawiadamiam o przyjęciu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego” uchwalonego Uchwałą Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2016 r.

oraz informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25.

Jednocześnie informuję, że ww. uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 6.05.2016 r. do dnia 6.06.2016 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 466
2017-07-14 09:46 Kozołup Marek 250.59KB
Liczba odwiedzin: 86903