BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego

Data publikacji: 2015-09-04

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2015-09-11
Termin odwołania: 2015-10-11

Strzelce Opolskie, dnia 3.09.2015 r.

Nr A.6721.25.120.2015

OBWIESZCZENIE Burmistrza Strzelec Opolskich

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam o przyjęciu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego” uchwalonego Uchwałą Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 sierpnia 2015r.

oraz informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25.
Jednocześnie informuję, że ww. uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 11.09.2015 r. do dnia 11.10.2015 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 502
2017-07-14 10:56 Kozołup Marek 512.95KB
Liczba odwiedzin: 86975