BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego

Data publikacji: 2015-11-05

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2015-11-06
Termin odwołania: 2015-12-06

Strzelce Opolskie, dnia 28.10.2015 r.

Nr A.6721.21.121.2015


OBWIESZCZENIE Burmistrza Strzelec Opolskich

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam o przyjęciu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego” uchwalonego Uchwałą Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2015 r.

oraz informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25.

Jednocześnie informuję, że ww. uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadmości od dnia 6.11.2015 r. do dnia 6.12.2015r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
2017-07-14 10:45 Kozołup Marek 185.47KB
Liczba odwiedzin: 86979