BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta Strzelce Opolskie

Data publikacji: 2013-12-05

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 29.11.2013r.

Nr A.6721.19.112.2013

OBWIESZCZENIE Burmistrza Strzelec Opolskich

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

zawiadamiam o przyjęciu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta Strzelce Opolskie” uchwalonej Uchwałą Nr XL/302/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. oraz informuję, że z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 w/w ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25.

Jednocześnie informuję, że w/w uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 6.12.2013r. do dnia 6.01.1014r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 454
2017-07-14 15:40 Kozołup Marek 256.66KB
Liczba odwiedzin: 86154