BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Grodzisko

Data publikacji: 2010-12-07

Ważne do:

Strzelce Opolskie, 18.11.2010r.

A.7321-42/96/2010

OBWIESZCZENIE Burmistrza Strzelec Opolskich

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

Zawiadamiam o przyjęciu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Grodzisko" uchwalonego uchwałą Nr LIV/425/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2010r.

oraz informuję, że z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 w/w ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ustaw. 3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. 25.

Jednocześnie informuję, iż w/w uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 24.11.2010r. do 24.12.2010r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 541
2017-07-13 14:30 Kozołup Marek 269.55KB
Liczba odwiedzin: 119704