BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rozmierka

Data publikacji: 2011-06-16

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 13.06.2011r.

Nr A.6721.3.42.2011

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Strzelec Opolskich o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami)

zawiadamiam o przyjęciu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rozmierka" uchwalonego uchwałą Nr X/42/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011r.

oraz informuję, że z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art.42 pkt 2 w/w ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art.55 ust.3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25.

Jednocześnie informuję, że w/w uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 17.06.2011r. do 17.07.2011r.

Liczba odwiedzin: 91753