BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie Burmistrza Strzelec Opolskich o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka"

Data publikacji: 2017-06-16

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 7 czerwca 2017 r.
Nr A.6721.30.73.2017
 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka”
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXII/174/2016 z dnia 25 maja 2016 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka”, obejmującego obszar ewidencyjny wsi Płużnica Wielka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 czerwca 2017 r. do 24 lipca 2017 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach od 800 do 1430.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 1100.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r., na adres: Urząd Miejski, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski w formie pisemnej do Burmistrza Strzelec Opolskich na ww. adres, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy: um@strzelceopolskie.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
 
Burmistrz Strzelec Opolskich
  
Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 16.06.2017r. do dnia 7.08.2017 r.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 538
2017-07-13 15:15 Kozołup Marek 316.21KB
Liczba odwiedzin: 80648