BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinów

Data publikacji: 2014-10-30

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2014-10-31
Termin odwołania: 2014-12-23

Strzelce Opolskie, dnia 23.10.2014 r.

Nr A.6721.16.162.2014

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinów”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXIV/263/2013 z dnia 28 maja 2013 r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinów”, w zakresie obejmującym obszar urbanizacji, w związku z wprowadzonymi zmianami wynikającymi ze sposobu rozpatrzenia uwag, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 10 listopada 2014 r. do 9 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach od 8.00 do 14.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 10.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść:

  1. uwagi, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. uwagi, których zasady wnoszenia określa art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich na adres: Urząd Miejski, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2014 r.

Uwagi dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego należy składać do Burmistrza Strzelec Opolskich w sposób określony wyżej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego, 47-100 Strzelce Opolskie Plac Myśliwca 1 w pokoju nr 25 w godzinach od 8.00 do 14.30 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um@strzelceopolskie.pl w terminach podanych wyżej.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 31.10.2014r. do dnia 23.12.2014r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 496
2017-07-14 13:15 Kozołup Marek 471.53KB
Liczba odwiedzin: 91755