BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rożniątów

Data publikacji: 2011-02-17

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 11.02.2011r.

Nr A.6721.4.16.2011

OGŁOSZENIE Burmistrza Strzelec Opolskich

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi ROŻNIĄTÓW.
Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz.717, ze zmianami) oraz art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz.1227, ze zmianami), oraz uchwały Nr XLIII/374/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2010r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rożniątów", w zakresie obejmującym:

  1. obszar działek o numerach ewidencyjnych: 52/3, 52/4, 52/5, 53, 54/2, 54/3;
  2. obszar działek o numerach ewidencyjnych: 161, 162, 164/1, 164/2, 167/3, 168/1, 168/2, 168/3, 173, 174, 175/2 (cz), 176/2, 177/2, 177/3, 177/4, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 202, 204 (cz), 207, 208/1, 208/2, 210, 211, 212, 219/3, 219/4, 219/5, 222/2, 222/4, 222/5, 222/7, 222/8, 223, 224, 1151 (cz), 1152;
  3. obszar działek o numerach ewidencyjnych: 265/4, 265/5, 265/8, 266/1, 266/4, 267/4, 268/1;
  4. obszar działek o numerach ewidencyjnych: 240/3, 242, 243, 244, 247, 248, 249;
    wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 28 lutego 2011r. do 28 marca 2011r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w następujący sposób: - poniedziałki, wtorki, środy - w godz. od 8.00 do 15.00, - czwartki, piątki - w godz. od 8.00 do 14.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść:

  1. uwagi, o których mowa w art.18 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. uwagi i wnioski, których zasady wnoszenia określa art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi oraz uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich na adres: Urząd Miejski, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2011r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 18.02.2011r. do 11.04.2011r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 433
2017-07-13 15:37 Kozołup Marek 490.82KB
Liczba odwiedzin: 86056