BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinowice

Data publikacji: 2012-06-29

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 28.06.2012r.

Nr A.6721.7.127.2012

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinowice”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r., poz. 647) oraz uchwały Nr X/44/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinowice”, w zakresie obejmującym:

  1. obszar działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 28/1, 29/1, 29/2, 32/1, 39, 56, część 50;
  2. obszar działek o numerach ewidencyjnych gruntu: część 176, część 177, 178, 179, część 180, 181/1, 181/2, 181/3, część 181/5, część 181/6, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 182/5, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 184/5, 184/6, część 185, część 186, 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 187/5, 188, 190/2, 190/3, 190/4, 190/6, 468/1, 468/2;
  3. obszar działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 25, 104/1, 104/2;
  4. obszar działki o numerze ewidencyjnym gruntu 318 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 lipca 2012r. do 13 sierpnia 2012r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godz. od 8.00 do 14.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz.10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich na adres: Urząd Miejski, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2012r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam, że:

  • możliwe jest zapoznanie się z niezbędna dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 25,
  • do w/w dokumentu mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  • uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Strzelec Opolskich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2012r.,
  • uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od 6.07.2012r. do 27.08.2012r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia o ponownym wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
2017-07-14 09:24 Kozołup Marek 548.5KB
Liczba odwiedzin: 86054