BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo-obszaru obejmującego zachodnią część miasta Strzelce Opolskie oraz część wsi Rożniątów

Data publikacji: 2010-12-07

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 06.12.2010r.

Nr A.7321-47/33/2010

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszaru obejmującego zachodnią część miasta Strzelce Opolskie oraz część wsi Rożniątów"

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zmianami) oraz art.39 ust.1 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami)

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich uchwały Nr LII/416/10 z dnia 30 września 2010r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszaru obejmującego zachodnią część miasta Strzelce Opolskie oraz część wsi Rożniątów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego:

  1. wnioski w formie pisemnej,
  2. uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Wnioski do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska, należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w terminie do dnia 7 stycznia 2011r.

Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków i uwag jest Burmistrz Strzelec Opolskich.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 10.12.2010r. do 7.01.2011r.

Liczba odwiedzin: 117872