BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie

Data publikacji: 2013-12-05

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 29.11.2013r.

Nr A.6721.20.27.2013

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich uchwały Nr XXXIX/291/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie, obejmującego obszar ograniczony:

  • od strony północnej – terenem planowanej obwodnicy południowej miasta Strzelce Opolskie w ciągu drogi krajowej nr 94,
  • od strony wschodniej – drogą transportu rolnego (działka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntu 263, obręb Warmątowice) i terenami zabudowanymi wsi Warmątowice,
  • od strony południowej – granicą administracyjną gminy Strzelce Opolskie,
  • od strony zachodniej – pierwszorzędną nieczynną linią kolejową nr 175 relacji Kłodnica – Strzelce Opolskie – Fosowskie – Kluczbork i drogą krajową nr 88.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w terminie do dnia 10 stycznia 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architekta Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska można wnieść w formie pisemnej lub ustnie do protokołu a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: um@strzelceopolskie.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków i uwag jest Burmistrz Strzelec Opolskich.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 6.12.2013r. do dnia 10.01.2014r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 483
2017-07-14 15:38 Kozołup Marek 419.22KB
Liczba odwiedzin: 91806