BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie

Data publikacji: 2013-06-27

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 26.06.2013r.

Nr A.6721.17.26.2013

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich uchwały Nr XXXIII/251/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w terminie do dnia 26 lipca 2013r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architekta Miejskiego w Strzelcach Opolskich – 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków i uwag jest Burmistrz Strzelec Opolskich.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 5.07.2013r. do dnia 26.07.2013r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
2017-07-14 15:11 Kozołup Marek 324.45KB
Liczba odwiedzin: 86053