BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego

Data publikacji: 2014-09-18

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2014-09-19
Termin odwołania: 2014-10-20

Strzelce Opolskie, dnia 15.09.2014r.

Nr A.6721.25.31.2014

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały Nr XLVIII/363/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego, obejmującego obszar położony na terenie Osiedla Piastów Śląskich u zbiegu ulic Henryka Pobożnego i Bursztynowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w terminie do dnia 20 października 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architekta Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska można wnieść w formie pisemnej lub ustnie do protokołu a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: um@strzelceopolskie.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków i uwag jest Burmistrz Strzelec Opolskich.

 Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 19.09.2014 r. do dnia 20.10.2014 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 542
2017-07-14 13:39 Kozołup Marek 436.35KB
Liczba odwiedzin: 118858