BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinów

Data publikacji: 2013-08-06

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 5.08.2013 r.

Nr A.6721.16.29.2013

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich uchwały Nr XXXIV/263/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinów, obejmującego obszar całej wsi w granicach ewidencyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 9.08.2013r. do dnia 30.08.2013r.

Strzelce Opolskie,dnia 5.08.2013 r.

A.6721.16.31.2013

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinów wymagającego udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, art. 46 pkt 1, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały Nr XXXIV/263/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinów, który zostanie sporządzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz informuję, że opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinów toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego.

Celem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia terenów na obszarze całej wsi Kalinów w granicach ewidencyjnych oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w Biurze Architekta Miejskiego, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25 lub 24, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 10 września 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwę, nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski można wnieść także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: um@strzelceopolskie.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzelec Opolskich.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 9.08.2013r. do dnia 10.09.2013r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
2017-07-14 15:15 Kozołup Marek 684.73KB
Liczba odwiedzin: 86062