BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Brzezina

Data publikacji: 2011-07-12

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 08.07.2011r.

Nr A.6721.10.16.2011

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Brzezina"

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich uchwały Nr XX/163/08 z dnia 29 kwietnia 2008r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Brzezina oraz o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu.

Zainteresowani mogą składać:

  1. wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w formie pisemnej,
  2. uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: um@strzelceopolskie.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami).

Wnioski do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska, które powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, należy składać na adres Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w terminie do dnia 5 sierpnia 2011r.

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków i uwag jest Burmistrz Strzelec Opolskich.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 15.07.2011r. do 5.08.2011r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 451
2017-07-13 15:49 Kozołup Marek 394.21KB
{format} Załącznik graficzny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 445
2017-07-13 15:48 Kozołup Marek 325.63KB
Liczba odwiedzin: 118870