BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej

Data publikacji: 2017-06-30

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 26.06.2017 r.

Nr A.6721.33.12.2017

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich Uchwały nr XXXIII/257/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej, obejmującego północną część miasta Strzelce Opolskie – obszar ograniczony:  

  • od strony północnej – granicą terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I” i drogą powiatową – ulicą Zakładową,
  • od strony wschodniej – drogą wojewódzką – ul. Marka Prawego,
  • od strony południowej – drogą powiatową – ul. Jana Matejki i terenem kolejowym,
  • od strony zachodniej – drogą powiatową – ul. 1 Maja.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architekta Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska można wnieść w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: um@strzelceopolskie.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 21 lipca 2017 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Skan ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 708
2017-07-13 14:58 Kozołup Marek 253.4KB
Liczba odwiedzin: 91752