BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Adamowic przy ul.Powstańców Śl.

Data publikacji: 2011-07-28

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 22.07.2011r.

Nr A.6721.8.34.2011

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o przystąpieniu do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Adamowic przy ulicy Powstańców Śląskich"

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich uchwały Nr X/45/2011 z dnia 25 maja 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Adamowic przy ulicy Powstańców Śląskich oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu.

Przedmiotowym planem miejscowym objęte są działki ozn. nr ewid. gruntu: 402/1, 402/3, 402/6, 402/7, 403/4, 403/5, 5144/3.

Zainteresowani mogą składać do wyżej wymienionego planu miejscowego:

  1. wnioski w formie pisemnej,
  2. uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: um@strzelceopolskie.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami).

Wnioski do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska, należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w terminie do dnia 19 sierpnia 2011r.

Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków i uwag jest Burmistrz Strzelec Opolskich.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 29.07.2011r. do 19.08.2011r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 451
2017-07-13 15:53 Kozołup Marek 436.03KB
Liczba odwiedzin: 119632