BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Warmątowice w rejonie ul. Błotnickiej

Data publikacji: 2011-11-17

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 23.11.2011r.

Nr A.6721.12.33.2011

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o przystąpieniu do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Warmątowice w rejonie ul.Błotnickiej”
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zmianami) oraz art.39 ust.1 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich uchwały Nr XIII/65/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Warmątowice w rejonie ul.Błotnickiej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu planu.

Granice przedmiotowego planu miejscowego obejmują w całości działki oznaczone numerami ewidencyjnymi gruntu: 197/2, 197/4, 197/6, 197/9, 197/10, 197/11, 199/1, 199/3, 199/5, 199/6 i 199/7 oraz w części działki oznaczone numerami ewidencyjnymi gruntu: 162/26, 163, 165 i 197/8 położone na terenie wsi Warmątowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego:

  1. wnioski w formie pisemnej,
  2. uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: um@strzelceopolskie.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz.1450 ze zmianami).

Wnioski do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska, należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, w terminie do dnia 23 grudnia 2011r.
Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków i uwag jest Burmistrz Strzelec Opolskich.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 2.12.2011r. do dnia 23.12.2011r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 412
2017-07-14 08:16 Kozołup Marek 451.66KB
Liczba odwiedzin: 91762