BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie

Data publikacji: 2016-01-12

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-01-15
Termin odwołania: 2016-03-07

Strzelce Opolskie, dnia 11.01.2016 r.

Nr A.6721.20.183.2016

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXIX/291/2013 z dnia 30 października 2013 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie”, obejmującego część gruntów wsi Brzezina i Warmątowice, tj. obszar ograniczony:

  1. od strony północnej – terenem planowanej obwodnicy południowej miasta Strzelce Opolskie w ciągu drogi krajowej nr 94,
  2. od strony wschodniej – drogą transportu rolnego i terenami zabudowanymi wsi Warmątowice,
  3. od strony południowej – granicą administracyjną gminy Strzelce Opolskie,
  4. od strony zachodniej – pierwszorzędną nieczynną linią kolejową nr 175 relacji Kłodnica - Strzelce Opolskie - Fosowskie - Kluczbork i drogą krajową nr 88, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 25 stycznia 2016 r. do 22 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach od 8.00 do 14.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 10.00. 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść:

  1. uwagi, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. uwagi, których zasady wnoszenia określa art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich na adres: Urząd Miejski, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2016 r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 15.01.2016 r. do dnia 7.03.2016 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 480
2017-07-14 09:58 Kozołup Marek 443.93KB
Liczba odwiedzin: 86976