BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie

Data publikacji: 2014-05-16

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2014-05-16
Termin odwołania: 2014-07-08

Strzelce Opolskie, dnia 12.05.2014 r.

Nr A.6721.17.99.2014

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXIII/251/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie”, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Konrada Habryki, Jana Matejki, Marka Prawego, Krakowską, Rynek, Opolską, Powstańców Śląskich i Dworcową, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 26 maja 2014 r. do 24 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach od 8.00 do 14.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 10.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść:

  1. uwagi, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. uwagi, których zasady wnoszenia określa art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich na adres: Urząd Miejski, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2014 r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 16.05.2014r. do dnia 8.07.2014r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 459
2017-07-14 15:09 Kozołup Marek 392.11KB
Liczba odwiedzin: 86158