BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta Strzelce Oplskie

Data publikacji: 2013-08-27

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 26 sierpnia 2013 r.

Nr A.6721.19.80.2013

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta Strzelce Opolskie

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXI/234/2013 z dnia 27 lutego 2013 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta Strzelce Opolskie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 września do 7 października 2013 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w następujący sposób: poniedziałek w godz. od 8.00 do 15.00, w dniach od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Urzędu Stanu Cywilnego, mieszczącej się na parterze budynku urzędu, o godz. 15.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść:

  1. uwagi, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. uwagi, których zasady wnoszenia określa art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich na adres: Urząd Miejski, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2013 r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 30.08.2013r. do dnia 21.10.2013r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 431
2017-07-14 15:18 Kozołup Marek 367.65KB
Liczba odwiedzin: 118819