BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo gminy Strzelce Opolskie dla wsi Grodzisko

Data publikacji: 2010-12-07

Ważne do:

trzelce Opolskie, dnia 18.06.2010r.

Nr A.7321-42/50/2010

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Grodzisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXII/265/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lutego 2009r.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Grodzisko obejmującego obszar zainwestowany wsi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 lipca 2010r. do 9 sierpnia 2010r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godzinach od 8.00 do 14.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 lipca 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz.11.00.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich na adres: Urząd Miejski, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2010r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) informuję, że:

  • możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 24 i 25,
  • do w/w dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  • uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Strzelec Opolskich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2010r.,
  • uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 29.06.2010r. do 23.08.2010r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 492
2017-07-13 14:25 Kozołup Marek 438.12KB
Liczba odwiedzin: 120133