BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Adamowic przy ulicy Powstańców Śląskich

Data publikacji: 2012-01-24

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 20.01.2012r.

Nr A.6721.8.80.2012

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Adamowic przy ulicy Powstańców Śląskich”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Nr X/45/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Adamowic przy ulicy Powstańców Śląskich”, obejmującego obszar działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 402/1, 402/3, 402/6, 402/7, 403/4, 403/5 i 5144/3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 lutego 2012r. do 5 marca 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godz. od 8.00 do 14.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 lutego 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz.10.00.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich na adres: Urząd Miejski, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2012r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam, że:

  • możliwe jest zapoznanie się z niezbędna dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 25,
  • do w/w dokumentu mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  • uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Strzelec Opolskich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2012r.,
  • uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 27.01.2012r. do 19.03.2012r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
2017-07-14 08:27 Kozołup Marek 443.3KB
Liczba odwiedzin: 86890