BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Kadłub

Data publikacji: 2012-09-10

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 7.09.2012r.

Nr A.6721.11.106.2012

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Kadłub”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647) oraz uchwały Nr XIV/71/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2011r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Kadłub”, obejmującego obszar obrębu ewidencyjnego wsi Kadłub z wyłączeniem kompleksów leśnych, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 września 2012r. do 22 października 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25, w godz. od 800 do 1430.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 października 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali Rady Miejskiej o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzelec Opolskich na adres: Urząd Miejski, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2012r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam, że:

możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 25,do w/w dokumentu mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Strzelec Opolskich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2012r., uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 14.09.2012r. do dnia 5.11.2012r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
2017-07-14 09:37 Kozołup Marek 433.17KB
Liczba odwiedzin: 91761