BIP
O projekcie - Biuletyn Informacji Publicznej


O projekcie

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu oraz Gminą Strzelce Opolskie rozpoczęło realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) pt. „Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu”

Celem Projektu jest umożliwienie dostępu osobom starszym, w szczególności zagrożonym wykluczeniem społecznym, do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych a tym samym zwiększeniu możliwości sprzyjających wydłużeniu i poprawie jakości ich życia. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych w sumie 518 osób (306 Kobiet/ 212 Mężczyzn), w tym 500 osób w wieku powyżej 60 roku życia (290 Kobiet/ 210 Mężczyzn) oraz 18 osób – pełniących rolę opiekunów faktycznych (16 Kobiet/ 2 Mężczyzn). Ponadto, 300 osób z grupy 500 osób powyżej 60 roku życia (60%), będących uczestnikami projektu, to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (174 Kobiety/ 126 Mężczyzn).

Wartość Projektu: 1 878 570,00 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 773 345,00 zł
Okres realizacji Projektu: od 1 września 2016r. do 31 lipca 2018r.

Do kogo jest skierowany Projekt:
Projekt jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia oraz osób pełniących rolę opiekunów faktycznych, mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie trzech powiatów województwa opolskiego tj.:

 •  powiat strzelecki
 •  powiat kędzierzyńsko – kozielski
 •  powiat krapkowicki

Założenia Projektu:

 •  zapewnienie wsparcia osobom starszym powyżej 60 roku życia poprzez różnego rodzaju usługi zdrowotne i rehabilitacyjne przewidziane w ramach projektu.
 •  podniesienie kwalifikacji osób pełniących bądź chcących pełnić rolę opiekuna faktycznego dla osoby starszej w postaci szkoleń indywidualnych, grupowych oraz spotkań z psychologiem.

Formy wsparcia w ramach Projektu:

 1. Kwalifikacja medyczna , której głównym zadaniem będzie pozyskanie wstępnych informacji na temat dotychczasowych przebytych chorób, zaleceń medycznych, możliwości i predyspozycji uczestnika w oparciu o poszczególne zadania przewidziane w projekcie, rodzajów potrzebnego wsparcia medyczno – rehabilitacyjnego.
 2. Opieka medyczna dla osób starszych, na którą składać się będą następujące elementy:
 •  świadczenia pielęgniarskie m.in.:
  •   diagnostyczne (tj. pobór materiału do badań diagnostycznych, wykonywanie pomiarów np. cukru we krwi),
  •   lecznicze (związane z zaleceniami lekarskimi tj. iniekcje, opatrunki itp.),
  •  usprawniające (np. ćwiczenia czynne i bierne, gimnastyka oddechowa),
  •   dostarczanie środków higieny osobistej, środków farmakologicznych, leków na zamówienie pacjenta).
 •  wizyty domowe (min. 4-5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 18.00 oraz w soboty i niedziele oraz w dni ustawowo wolne – w medycznie uzasadnionych przypadkach);
 •  przygotowanie pacjenta i rodziny do samodzielnej opieki i pielęgnacji (kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością);
 •   świadczenia pielęgnacyjne (zgodnie z ustalonym procesem pielęgnowania);
 •  edukacja zdrowotna pacjenta oraz członków jego rodziny;
 •   pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych (związana z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym);
 1. Szkolenia dla opiekunów faktycznych, które będą miały postać:
 •  szkoleń indywidualnych;
 •  szkoleń grupowych na których poruszane będą następujące proponowane tematyki:
  •  organizacja działalności opiekuńczej nad osobą starszą i niepełnosprawną;
  •   rozpoznawanie zaburzeń zdrowia u osoby starszej i niepełnosprawnej;
  •  pierwsza pomoc przedlekarska;
  •  metody i techniki czynności pielęgnacyjno – opiekuńczych;
  •  zapobieganie zakażeniom;
  •  możliwości i systemy wsparcia, w ramach świadczeń opieki długoterminowej nad osobami starszymi (w tym dofinansowania).
 •  konsultacji z psychologiem (wsparcie psychologiczne) – dla jak najefektywniejszego przygotowania do sprawowania świadczeń usługi opieki medycznej, oraz trudności i przeciwności z jakimi wiąże się rola opiekuna faktycznego.
 1. Teleopieka medyczna – jedna z najnowszych i innowacyjnych metod zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych.
 2. Rehabilitacja dla osób starszych (terapia manualna i energotonowa).

Uczestnikom projektu zostanie zapewniony:

 •  transport ambulatoryjny ze szpitala do domu w celu dalszego leczenia w ramach teleopieki medycznej (50. Uczestników Projektu),
 •  transport indywidualny uczestnika w miejsce świadczenia usług rehabilitacji (255. Uczestników Projektu).

Wymogi stawiane Uczestnikom Projektu:

 •  osoby powyżej 60 roku życia:
 •   wiek – ukończony 60 rok życia,
 •  miejsce zamieszkania - teren powiatu z obszaru woj. opolskiego tj.: powiat strzelecki, kędzierzyńsko – kozielski, krapkowicki,
 •  stan zdrowia pozwalający na uczestnictwo we wszystkich przewidzianych zadaniach w całym okresie realizacji Projektu;
 •  opiekunowie faktyczni:
 •   miejsce zamieszkania - teren powiatu z obszaru woj. opolskiego tj.: powiat strzelecki, kędzierzyńsko – kozielski, krapkowicki,
 •  możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla nich zadaniach w całym okresie realizacji Projektu.

Zadania w ramach Projektu:

 1. Rekrutacja i kwalifikacja zdrowotna.
 2. Opieka medyczna w zastępstwie za opiekunów faktycznych.
 3. Szkolenia indywidualne i grupowe (w tym wsparcie psychologiczne) dla opiekunów faktycznych.
 4. Teleopieka medyczna.
 5. Rehabilitacja osób starszych.

Planowane efekty:

 •  liczba osób powyżej 60 roku życia, które zostaną objęte wsparciem: ogółem 500-osób, w tym 290-Kobiet i 210-Mężczyzn;
 •  w tym liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z grupy 500 osób powyżej 60 r.ż.), które zostaną objęte wsparciem: ogółem 300-osób, w tym 174-Kobiety i 126-Mężczyzn;
 •  liczba osób, które zostaną objęte wsparciem w zakresie podniesienia kwalifikacji w ramach pełnienia roli opiekuna faktycznego: ogółem 18-osób, w tym 16-Kobiet i 2-Mężczyzn;
 •  liczba osób, które zakończą udział w Projekcie: ogółem 518-osób, w tym 306-Kobiety i 212-Mężczyzn;

Rejestr zmian strony O projekcie

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-16 12:44:49
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-16 12:54:25
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-16 12:54:22
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-16 12:54:22
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1951