Dotyczące najmu lokali użytkowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące najmu lokali użytkowych

II ustny przetarg nieograniczony na najem garażu położonego przy ul. B.Chrobrego 3A w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2021-02-15

Ważne do:

DYREKTOR GMINNEGO ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony


na najem garażu o powierzchni użytkowej 21,82m2 położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. B. Chrobrego 3A.
W garażu brak jest instalacji elektrycznej, wodnej, a najem garażu nastąpi w istniejącym stanie technicznym.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej garażu wynosi 5,50zł + 23% VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2021r. o godz. 10.00 w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego przy ulicy Zamkowej 2 w Strzelcach Opolskich (sala, II piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest:
1.wpłata wadium w wysokości 140zł, najpóźniej do dnia 3.03.2021r. przelewem na konto Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich: Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich nr 56 8907 1089 2002 0090 6908 0002 z dopiskiem: „Przetarg na najem garażu przy ul. B. Chrobrego 3A ”.
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto GZMK.
2.okazanie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego lub motocykla, będącego w posiadaniu oferenta,
3.złożenie oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego garażu.

Garaż będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu w siedzibie GZMK lub telefonicznie tel. 77- 461-99-10. Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z projektem umowy najmu oraz regulaminem przeprowadzenia przetargów, które dostępne są w siedzibie GZMK w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój nr 1.
Najemca garażu zobowiązany będzie do zgłoszenia obowiązku podatkowego z tytułu najmu przedmiotowej nieruchomości w Referacie Podatkowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i ponoszenia z tego tytułu opłat w sposób i w wysokości wynikającej z Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.
Z osobą wyłonioną w drodze przetargu jako Najemca przedmiotowej nieruchomości, zostanie zawarta stosowna umowa najmu na czas nieoznaczony. Wydanie nieruchomości dla Najemcy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczony na poczet przyszłego czynszu najmu.
Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz GZMK w Strzelcach Op. w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2 (tel. 77- 461-99-09 lub mail : k.zielinska@gzmk.strzelceopolskie.pl).

 

Liczba odwiedzin: 62348